Αυτό το site δημιουργήθηκε το 2007 με αφορμή τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το δασικό πλούτο της Ελλάδας και οδήγησαν σε φρικτό θάνατο περίπου 100 Ελληνες (μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά). Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας η οποία οδήγησε στον εξευτελισμό ενός ολόκληρου έθνους, το ξεπούλημα της ελληνικής γής και σε μια δικτατορία πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα.

Ας μάθει ο κόσμος λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει από τους πάσχοντες!
*****************************************************
Τhis site was created in 2007 on the occasion of the fires that burnt down the forests of Greece and led to a horrible death more than 100 Greeks (including young children). This fact alone ushered the political destabilization of the country which led to the humiliation of an entire nation, the sell-off of Greek wealth and to an unprecedented dictatoship.

So, let the world know what is really going on in Greece from the sufferers!

Tuesday, June 11, 2013

Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ −Α.Ε.)».
Στις  11/06 η Ελληνική Δικτατορία δημοσίευσε ΦΕΚ σχετικό με την κατάργηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ η οποία ουσιαστικά ιδρύθηκε το 1938.
Το συγκεκριμένο ΦΕΚ που φέρει τις υπογραφές των Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ (Υπουργού Οικονομικών) και του Υφυπουργού Σ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ , η Ελληνική Δικτατορία επέβαλε:
Την άμεση απόλυση των εργαζομένων στην ΕΡΤ.
Την άμεση κατάργηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Την μεταβίβαση και διαχείριση όλης της περιουσίας της ΕΡΤ στον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών χωρίς μάλιστα η μεταβίβαση αυτή να επιβαρυνθεί με τέλη ή φόρους.
Η Ελληνική Δικτατορία αναφέρει ότι στη θέση της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί άλλος φορέας με λιγότερους εργαζόμενους όμως ο κόσμος όλος πρέπει να ξέρει τα εξής:
1) Η εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε στις 11/06. Την ίδια μέρα ζητήθηκε από τους υπαλλήλους στην ΕΡΤ να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, χωρίς πρότερη ενημέρωση, και κάτω από το άγρυπνο βλέμμα ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Μάλιστα όσοι δεν συμμορφώνονται θα θεωρούταν  «καταληψίες» και θα συλλαμβάνονταν.
 Αυτή η πρακτική είναι απαράδεκτη, παράνομη και αντισυνταγματική καθώς οι υπάλληλοι δεν είχαν ειδοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα για την απόλυσή τους ενώ δεν τους δόθηκε χρόνος να αδειάσουν ούτε τα γραφεία τους από τα προσωπικά τους αντικείμενα ή να αποχαιρετήσουν συναδέλφους.
3.000 εργαζόμενοι έμειναν στο δρόμο ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ και προστέθηκαν στα εκατομμύρια των ανέργων που «χαροπαλεύουν» στην Ελλάδα.
2)Τίθεται εύλογο ερώτημα: Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπάλληλοι απομακρύνθηκαν βιαίως κυριολεκτικά μέσα σε μια νύχτα από τις θέσεις τους, ποιος θα εκπαιδεύσει τους επόμενους υπαλλήλους του νέου φορέα και το κυριότερο ποιος θα κάνει τον «απολογισμό» της ΕΡΤ.
Σε κάθε επιχείρηση πριν ένας υπάλληλος αποχωρήσει οφείλει να «παραδώσει» το έργο του και να κάνει το λεγόμενο  «απολογισμό». Εδώ όχι μόνο δεν επετράπη κάτι τέτοιο στους υπαλλήλους αλλά ακόμα και το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ παύθηκε το ίδιο βράδυ.
3) Η τεράστια περιούσια της ΕΡΤ περνάει στα χέρια ενός ανθρώπου, του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έως τώρα διαλύει την Ελλάδα κομμάτι κομμάτι χωρίς να φέρει αποτελέσματα οικονομικά και χωρίς να βοηθά στην ανάπτυξη της χώρας του.
Θεωρούμε ως Έλληνες δικτατορική μια απόφαση η οποία υπογράφεται από έναν Υπουργό (χωρίς να περνάει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο προς έγκριση) και τα οφέλη της οποίας καρπώνεται ο ίδιος και το Υπουργείο του.
4) Η μεταβίβαση της τεράστιας αυτή περιουσίας γίνεται χωρίς το Ελληνικό Δημόσιο να επιβαρύνεται με φόρους ή τέλη.
Όταν όμως στην Ελλάδα ένας ιδιοκτήτης ακινήτου επιθυμεί να μεταβιβάσει ένα ακίνητο (ακόμα και στα ίδια του τα παιδιά) οι φόροι είναι δυσβάσταχτοι.

Εμείς ως ‘Ελληνες γνωρίζουμε τις δικτατορικές πρακτικές της Κυβέρνησης και των εταίρων της.
Ας μάθει και ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει εδώ!
************************************

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1414
11 Iουνίου 2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθ. OIK.02/11.6.2013
Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ −Α.Ε.)».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ −
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Του άρθρου 14Β του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου −Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180), τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α' 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α' 31) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της από 10.6.2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν.3429/2005» (Α΄ 139).
β) Του Ν.1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.)» (Α΄ 145).
γ) Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Α'222), όπως ισχύει.

2. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) περί διορισμού Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

3. Του Π.Δ 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5−07−2012) περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργού.

4. Της υπ' αριθ. Υ70/11−07−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Συμεών Κεδίκογλου» (Β΄ 2116).

5. Το γεγονός ότι η «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.)» επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ότι επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της παροχής, της λειτουργίας και του κόστους οργάνωσης της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της ίδρυσης και διαμόρφωσης ενός νέου οργανισμού−προτύπου, που να υπηρετεί τις επιταγές του Συντάγματος, τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία− Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία
(ΕΡΤ − Α.Ε.)» και διακοπή λειτουργίας
1. Η Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.), που ιδρύθηκε με τον Ν. 1730/1987 (Α΄ 145) ως ενιαίος φορέας, καταργείται. Επίσης, καταργούνται οι θυγατρικές εταιρείες που έχουν συσταθεί από την ΕΡΤ− Α.Ε.
2. Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλοφορία εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα της ΕΡΤ − Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής, διακόπτονται μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος της 11ης Ιουνίου 2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα, που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της τήρησης αρχών που συνάδουν με τους όρους της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης εντός του ανταγωνιστικού ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 2
Τύχη περιουσίας της ΕΡΤ − Α.Ε. και διαδοχή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
1. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ − Α.Ε. και των θυγατρικών της, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αξιώσεων 21335 21336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και υποχρεώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της παρούσας και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.
2. Το Δημόσιο καθίσταται διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικότερα:
α. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ − Α.Ε. και των θυγατρικών της στο Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος.
β. Οι συχνότητες της ΕΡΤ−Α.Ε. παραμένουν ανενεργές έως τη σύσταση του νέου φορέα, οπότε και μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως.
γ. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την ΕΡΤ − Α.Ε. και τις θυγατρικές της, συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως διαδόχου της ΕΡΤ − Α.Ε. και των θυγατρικών της, χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεώς τους.

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις
1. Οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό και έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό καθώς και κάθε είδους συμβάσεις έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράμματος της ΕΡΤ− Α.Ε, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημοσίευση της παρούσας. Για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση συνιστά και καταγγελία της ατομικής συμβάσεως εργασίας.
2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δικαιούται την νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση.
3. Από τη δημοσίευση της παρούσας αίρονται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού της καταργηθείσας ανώνυμης εταιρείας ΕΡΤ− Α.Ε. και των θυγατρικών της, που υπηρετούν σε άλλους φορείς.

Άρθρο 4
Διοικητικό Συμβούλιο
Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Ραδιοφωνίας −Τηλεόρασης, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.) και η θητεία όλων των οργάνων διοίκησης των θυγατρικών εταιρειών λήγει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης αποφάσεως, αζημίως για το Δημόσιο.

Άρθρο 5
Ανταποδοτικό τέλος
Η είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ της ΕΡΤ− Α.Ε., που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, βάσει του ν. 1730/1987, αναστέλλεται από τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και έως τη σύσταση νέου φορέα παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 6
΄Οπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ΕΡΤ − Α.Ε. ή οι θυγατρικές της νοείται εφεξής το Ελληνικό Δημόσιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2013

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

No comments:

Post a Comment