Αυτό το site δημιουργήθηκε το 2007 με αφορμή τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν το δασικό πλούτο της Ελλάδας και οδήγησαν σε φρικτό θάνατο περίπου 100 Ελληνες (μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά). Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτέλεσε την απαρχή της πολιτικής αποσταθεροποίησης της χώρας η οποία οδήγησε στον εξευτελισμό ενός ολόκληρου έθνους, το ξεπούλημα της ελληνικής γής και σε μια δικτατορία πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδομένα.

Ας μάθει ο κόσμος λοιπόν τι πραγματικά συμβαίνει από τους πάσχοντες!
*****************************************************
Τhis site was created in 2007 on the occasion of the fires that burnt down the forests of Greece and led to a horrible death more than 100 Greeks (including young children). This fact alone ushered the political destabilization of the country which led to the humiliation of an entire nation, the sell-off of Greek wealth and to an unprecedented dictatoship.

So, let the world know what is really going on in Greece from the sufferers!

Tuesday, June 11, 2013

Abolishing Public Company "Greek Radio - Television, SA (ERT -A.E.)

Abolishing Public Company "Greek Radio - Television, SA (ERT -A.E.)."


On   11/06 Greek Dictatorship published a Gazette imposing the abolition of GREEK RADIO TELEVISION which was founded in 1938.
 
This Gazette, bearing the signatures of J. STOURNARI (Minister of Finance) and Deputy S. KEDIKOGLOU,  imposed:
 
The immediate dismissal of workers at ERT.
The immediate abolition of the powers of the Board of Directors.
The transfer and management of all property of ERT to the Finance Minister without charges or taxes.
 
The Greek Dictatorship has reported the creation of another company, at the place of ERT, which will occupy less employees. The whole world should wonder though:
 
1) The Gazette published on 11/06. On the same day, the employees were asked to leave their posts, without prior notice, and under the watchful gaze of powerful police forces. Those who would not comply would be considered   "Squatters" and would be arrested.
  
This practice is unacceptable, illegal and unconstitutional because the the employees had not received any prior notice in regard to their being laid off. They were not given time to collect their personal belongings or to bid farewell to their colleagues.
 
3,000 workers were left on the street overnight and they were added to the millions of unemployed Greeks who "are at death's door".
 
2)  A reasonable question is raised: After the Board of Directors and all employes have been forcibly removed overnight from their positions, who will make "stock" of the company?
 
3) The great fortune of ERT passes into the hands of one man, the Minister of Finance, who until now dispels Greece piece by piece without bringing results  and without helping our country develop and overcome the crisis.
 
We Greeks consider this decision to be dictatorial as it is signed by one minister (without passing through the Greek Parliament for approval) and the benefits of this decision will fall on himself and his ministry.
 
4) The transfer of this huge property is made without the Greek State paying taxes.
 
However, when in Greece a property owner wishes to transfer a property (even to his own children) taxes he/she has to pay are unbearable.

We as Greeks know the dictatorial practices of the government and its partners.
Let the world know what is really happening here!
************************************
this is a google translation of the gazett. The original Greek text is here 

GOVERNMENT GAZETTE
THE GREEK REPUBLIC
SECOND ISSUE Issue number 1414
11 June 2013
DECISIONS
Arith. OIK.02/11.6.2013
Abolishing public company "Greek Radio - Television, SA (ERT -A.E.)."

THE DEPUTY MINISTER IN THE PRIME MINISTER -
THE MINISTER OF FINANCE -

Having regard to the provisions of:
1. a) Article 14B N.3429/2005 "Public Enterprises and Organizations (Public Utility)" (A 314), as inserted by the provisions of paragraph 1 of article 66 of Law 4002 / 2011 "Amendment of the pension legislation of the State-Arrangements for development
and fiscal consolidation - Jurisdictional issues Treasuries, Culture and Tourism and Labor and Social Security "(A 180), amended by the provisions of paragraph 8 of Article 1 of 31.12.2011 legislative acts" Settings urgent implementation issues of N.4024/2011 'pension arrangements, single payroll-gradebook, job redundancy and other provisions for implementing the Medium Term Fiscal Strategy 2012-2015 "and the Ministries Administrative
Reform and Electronic Governance, Interior, Finance, Environment, Energy and Climate Change and Education, Lifelong Learning and Religious Affairs on the implementation of the Medium Term Fiscal Strategy 2012-2015 "(A 268), which was ratified by the second article of Law 4047/2012 (A 31) and replaced by Article 1 from 06/10/2013 Legislative Act "Amendment of Article 14B n.3429/2005" (A 139).
b) His N.1730/1987 "Greek Radio - Television, SA (ERT SA)." (A 145).
c) Law 4093/2012 "Approval of the Medium Term Fiscal Strategy 2013-2016 - Urgent Measures on Application of Law 4046/2012 and the Medium Term Fiscal Strategy 2013-2016" (A'222), as applicable.

Two. Of PD 86/2012 (GG 141/A/21-6-2012) appointing Ministers, Deputy Ministers and Deputy Ministers.

Three. Of Presidential Decree 90/2012 (GG 144/A/5-07-2012) appointing Minister and Deputy Minister.

4. Of No. Y70/11-07-2012 decision Prime "redefining responsibilities of the Minister of State Demetrios Stamatis and define responsibilities of Deputy Prime Minister Simeon Kedikoglou" (B 2116).

5. The fact that the "Greek Radio - Television, SA (ERT SA)." Burden the state budget and the need to streamline the flow, function and organization costs of public service broadcasting through the creation and configuration of a new organism standard to serve the requirements of the Constitution, the democratic, social and cultural needs of society and the need to preserve media pluralism.

6. The fact that the provisions of this Decision expense on the state budget, the amount of which can not be determined, decide:

Article 1
Abolishing public company "Greek Radio-Television, SA
(ERT - SA) "and shutdown
1. The Greek Radio - Television, SA (ERT SA.), Established by Law 1730/1987 (A 145) as a single entity, is repealed. It also eliminates the subsidiaries set up by the ERT SA
Two. The broadcasting, circulation publications, web sites function like any other activity of ERT - SA and its subsidiaries, are dropped after the end of the regular program of June 11, 2013 and until the creation of a new institution that will serve the public interest in compliance with principles consistent with the terms of transparency and good governance within the competitive broadcasting environment .

Article 2
Luck estate ERT - SA and succession rights and obligations
1. The total assets and liabilities of ERT - SA and its subsidiaries, including any kind of rights, claims 21335 21336 GOVERNMENT GAZETTE (SECOND ISSUE) and liabilities are transferred automatically from the publication of this without any formality to the State, represented by the Minister of Finance.
Two. The State becomes successor of all rights and obligations as defined in the preceding paragraph.
Specifically:
A. The transfer of assets of ERT - SA and its subsidiaries to the State and any other action associated with it is exempt from any tax, levy or fee.
b Frequencies of ERT SA. remain inactive until the establishment of the new body when they are transferred to it automatically.
c pending trial on party ERT - SA and its subsidiaries, continue in the name of the Greek State, as successor of ERT - SA and its subsidiaries, without further formality, without introducing violent disruption and without the need for a declaration of their recurrence.

Article 3
Arrangements for industrial relations
1. Employment contracts of employed staff in any way, such as regular and temporary staff or other staff and any contracts or working with external partners or other program of ERT-SA and its subsidiaries are lysed by publication of this notice. For the cases concerned this decision constitutes termination of individual employment contract.
Two. The staff of the previous paragraph is entitled to the legal case basis in accordance with the relevant provisions, compensation.
Three. Since the publication of this automatically removed postings of any kind staff of the repealed public limited company ERT SA and its subsidiaries, serving in other entities.

Article 4
Board of Directors
The tenure of the CEO and the Board the Greek Radio and Television, SA (ERT SA.) and the term of all administrative bodies subsidiaries expire from the date of publication of this decision, without any liability to the State.

Article 5
State fee
The collection of the contribution fee (levy) for ERT SA, collected through electricity bills, according to Law 1730/1987, suspended the publication of this decision and to the creation of a new provider of public broadcasting service.

Article 6
Where the relevant provisions referred ERT - SA or its subsidiaries shall hereinafter the Greek State.

The decision shall be published in the Government Gazette.
Athens, June 11, 2013

SIMEON KEDIKOGLOU

JOHN STOURNARAS

FROM THE NATIONAL PRINTING

Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ −Α.Ε.)».
Στις  11/06 η Ελληνική Δικτατορία δημοσίευσε ΦΕΚ σχετικό με την κατάργηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ η οποία ουσιαστικά ιδρύθηκε το 1938.
Το συγκεκριμένο ΦΕΚ που φέρει τις υπογραφές των Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ (Υπουργού Οικονομικών) και του Υφυπουργού Σ. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ , η Ελληνική Δικτατορία επέβαλε:
Την άμεση απόλυση των εργαζομένων στην ΕΡΤ.
Την άμεση κατάργηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Την μεταβίβαση και διαχείριση όλης της περιουσίας της ΕΡΤ στον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών χωρίς μάλιστα η μεταβίβαση αυτή να επιβαρυνθεί με τέλη ή φόρους.
Η Ελληνική Δικτατορία αναφέρει ότι στη θέση της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί άλλος φορέας με λιγότερους εργαζόμενους όμως ο κόσμος όλος πρέπει να ξέρει τα εξής:
1) Η εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύτηκε στις 11/06. Την ίδια μέρα ζητήθηκε από τους υπαλλήλους στην ΕΡΤ να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, χωρίς πρότερη ενημέρωση, και κάτω από το άγρυπνο βλέμμα ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Μάλιστα όσοι δεν συμμορφώνονται θα θεωρούταν  «καταληψίες» και θα συλλαμβάνονταν.
 Αυτή η πρακτική είναι απαράδεκτη, παράνομη και αντισυνταγματική καθώς οι υπάλληλοι δεν είχαν ειδοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα για την απόλυσή τους ενώ δεν τους δόθηκε χρόνος να αδειάσουν ούτε τα γραφεία τους από τα προσωπικά τους αντικείμενα ή να αποχαιρετήσουν συναδέλφους.
3.000 εργαζόμενοι έμειναν στο δρόμο ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ και προστέθηκαν στα εκατομμύρια των ανέργων που «χαροπαλεύουν» στην Ελλάδα.
2)Τίθεται εύλογο ερώτημα: Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο και οι υπάλληλοι απομακρύνθηκαν βιαίως κυριολεκτικά μέσα σε μια νύχτα από τις θέσεις τους, ποιος θα εκπαιδεύσει τους επόμενους υπαλλήλους του νέου φορέα και το κυριότερο ποιος θα κάνει τον «απολογισμό» της ΕΡΤ.
Σε κάθε επιχείρηση πριν ένας υπάλληλος αποχωρήσει οφείλει να «παραδώσει» το έργο του και να κάνει το λεγόμενο  «απολογισμό». Εδώ όχι μόνο δεν επετράπη κάτι τέτοιο στους υπαλλήλους αλλά ακόμα και το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ παύθηκε το ίδιο βράδυ.
3) Η τεράστια περιούσια της ΕΡΤ περνάει στα χέρια ενός ανθρώπου, του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος έως τώρα διαλύει την Ελλάδα κομμάτι κομμάτι χωρίς να φέρει αποτελέσματα οικονομικά και χωρίς να βοηθά στην ανάπτυξη της χώρας του.
Θεωρούμε ως Έλληνες δικτατορική μια απόφαση η οποία υπογράφεται από έναν Υπουργό (χωρίς να περνάει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο προς έγκριση) και τα οφέλη της οποίας καρπώνεται ο ίδιος και το Υπουργείο του.
4) Η μεταβίβαση της τεράστιας αυτή περιουσίας γίνεται χωρίς το Ελληνικό Δημόσιο να επιβαρύνεται με φόρους ή τέλη.
Όταν όμως στην Ελλάδα ένας ιδιοκτήτης ακινήτου επιθυμεί να μεταβιβάσει ένα ακίνητο (ακόμα και στα ίδια του τα παιδιά) οι φόροι είναι δυσβάσταχτοι.

Εμείς ως ‘Ελληνες γνωρίζουμε τις δικτατορικές πρακτικές της Κυβέρνησης και των εταίρων της.
Ας μάθει και ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει εδώ!
************************************

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1414
11 Iουνίου 2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθ. OIK.02/11.6.2013
Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ −Α.Ε.)».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ −
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. α) Του άρθρου 14Β του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α' 314), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου −Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180), τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α' 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α' 31) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 της από 10.6.2013 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14Β του ν.3429/2005» (Α΄ 139).
β) Του Ν.1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.)» (Α΄ 145).
γ) Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Α'222), όπως ισχύει.

2. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012) περί διορισμού Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

3. Του Π.Δ 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5−07−2012) περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργού.

4. Της υπ' αριθ. Υ70/11−07−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Επικρατείας Δημητρίου Σταμάτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Συμεών Κεδίκογλου» (Β΄ 2116).

5. Το γεγονός ότι η «Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.)» επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ότι επιβάλλεται ο εξορθολογισμός της παροχής, της λειτουργίας και του κόστους οργάνωσης της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας μέσω της ίδρυσης και διαμόρφωσης ενός νέου οργανισμού−προτύπου, που να υπηρετεί τις επιταγές του Συντάγματος, τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη να διασφαλίζεται η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία− Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία
(ΕΡΤ − Α.Ε.)» και διακοπή λειτουργίας
1. Η Ελληνική Ραδιοφωνία − Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.), που ιδρύθηκε με τον Ν. 1730/1987 (Α΄ 145) ως ενιαίος φορέας, καταργείται. Επίσης, καταργούνται οι θυγατρικές εταιρείες που έχουν συσταθεί από την ΕΡΤ− Α.Ε.
2. Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλοφορία εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών ιστότοπων όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα της ΕΡΤ − Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής, διακόπτονται μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος της 11ης Ιουνίου 2013 και έως τη σύσταση νέου φορέα, που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον στο πλαίσιο της τήρησης αρχών που συνάδουν με τους όρους της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης εντός του ανταγωνιστικού ραδιοτηλεοπτικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 2
Τύχη περιουσίας της ΕΡΤ − Α.Ε. και διαδοχή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων
1. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ − Α.Ε. και των θυγατρικών της, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αξιώσεων 21335 21336 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και υποχρεώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της παρούσας και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.
2. Το Δημόσιο καθίσταται διάδοχος του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικότερα:
α. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΡΤ − Α.Ε. και των θυγατρικών της στο Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος.
β. Οι συχνότητες της ΕΡΤ−Α.Ε. παραμένουν ανενεργές έως τη σύσταση του νέου φορέα, οπότε και μεταφέρονται σε αυτόν αυτοδικαίως.
γ. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την ΕΡΤ − Α.Ε. και τις θυγατρικές της, συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως διαδόχου της ΕΡΤ − Α.Ε. και των θυγατρικών της, χωρίς άλλη διατύπωση, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται δήλωση περί επαναλήψεώς τους.

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για τις εργασιακές σχέσεις
1. Οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικού, όπως το τακτικό και έκτακτο προσωπικό ή άλλο προσωπικό καθώς και κάθε είδους συμβάσεις έργου ή εργασίας με εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες προγράμματος της ΕΡΤ− Α.Ε, και των θυγατρικών εταιρειών της λύονται από τη δημοσίευση της παρούσας. Για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά, η παρούσα απόφαση συνιστά και καταγγελία της ατομικής συμβάσεως εργασίας.
2. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου δικαιούται την νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση.
3. Από τη δημοσίευση της παρούσας αίρονται αυτοδικαίως οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού της καταργηθείσας ανώνυμης εταιρείας ΕΡΤ− Α.Ε. και των θυγατρικών της, που υπηρετούν σε άλλους φορείς.

Άρθρο 4
Διοικητικό Συμβούλιο
Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Δ.Σ. της Ελληνικής Ραδιοφωνίας −Τηλεόρασης, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.) και η θητεία όλων των οργάνων διοίκησης των θυγατρικών εταιρειών λήγει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης αποφάσεως, αζημίως για το Δημόσιο.

Άρθρο 5
Ανταποδοτικό τέλος
Η είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους (εισφορά) υπέρ της ΕΡΤ− Α.Ε., που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, βάσει του ν. 1730/1987, αναστέλλεται από τη δημοσίευση της παρούσας αποφάσεως και έως τη σύσταση νέου φορέα παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 6
΄Οπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ΕΡΤ − Α.Ε. ή οι θυγατρικές της νοείται εφεξής το Ελληνικό Δημόσιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2013

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ